adjust recording volume problem

  • 1
  • Idea
  • Updated 2 years ago
  • (Edited)
Khi tôi đang quay video từ Skype, Snagit ghi lại âm thanh ở mức âm lượng hệ thống cố định, mặc dù tôi có thể đeo tai nghe để nghe những gì mọi người đang nói.

Điều này tạo ra một video với âm thanh không nghe thấy được mà không thể sửa được.

Phải có cách để thiết lập Snagit để âm thanh mà bạn thực sự nghe được ghi lại - không phải âm thanh hệ thống - và đi vào chụp VÀ bạn có thể theo dõi và điều chỉnh mức này trên đồng hồ hoặc qua tai nghe, giống như nếu bạn đang quay trên máy ảnh hoặc sàn kỹ thuật số. 

Photo of Alex Dudek

Alex Dudek

  • 2 Posts
  • 0 Reply Likes

Posted 2 years ago

  • 1

Be the first to post a reply!